Świadczenia pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne to jedno ze świadczeń opiekuńczych, które wypłacane jest osobom sprawującym stałą pieczę nad niepełnosprawnymi członkami rodzin.

Kto i jak może się starać o świadczenie?

Środki przysługują każdemu, kto zrezygnował z pracy zarobkowej lub nie może jej podjąć z faktu sprawowanej opieki, także wtedy kiedy prowadzi gospodarstwo rolne. Do uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego konieczne jest złożenie wniosku o świadczenie do lokalnego OPSu, okazanie decyzji zasiłkowej informującej o pobieraniu specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna i udokumentowanie stanu zdrowia podopiecznego na jeden z dwóch sposobów:

  • przedstawiając opinię orzekającą znaczny stopień niepełnosprawności;
  • okazując orzeczenie o niepełnosprawności wraz ze wskazaniami do: stałej bądź długotrwałej opieki. Wsparcie w codziennych czynnościach ze względu na ograniczoną możliwość samodzielnego funkcjonowania, egzystencji oraz konieczności uczestnictwa opiekuna w leczeniu, rehabilitacji czy nauce w przypadku niepełnosprawnych dzieci.

Przyznawane jest na czas nieokreślony.

Jego kwota co roku jest waloryzowana. Aktualnie wysokość zasiłku w 2021 roku wynosi 1971 zł. W przyszłym roku wysokość świadczenia wyniesie 2111 zł. Środki mają ustabilizować sytuację finansową opiekunów osób niepełnosprawnych i zapewnić im godne życie. Zależnie od sytuacji, o świadczenie mogą ubiegać się:

członkowie najbliższej rodziny (rodzice, dzieci), osoby w drugim stopniu pokrewieństwa (dziadkowie, babcie, wnukowie), opiekunowie prawni, rodziny zastępcze.

Zapowiedź trudności.

Złożenie wniosku o świadczenie pielęgnacyjne jest procesem, który może trwać nawet kilka miesięcy. Powszechnie stosowaną przez urzędy praktyką (ponad 90% przypadków) jest odrzucanie wniosku w pierwszym podejściu. Przyznanie zasiłku dopiero na etapie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO). Wynika to z zapisów ustawowych, które po stwierdzeniu niekonstytucyjności przez Trybunał Konstytucyjny w 2018 roku nie zostały przez ustawodawcę naprawione. Niektóre urzędy przyjmują w całości wyrok Trybunału Konstytucyjnego i stosują go bezpośrednio.

Najtrudniej uzyskać świadczenie pielęgnacyjne opiekunom osób dorosłych których niepełnosprawność powstała po ukończeniu 25 roku życia. Dzięki skomplikowanym procedurom odwoławczym i wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego spora część opiekunów, wnioskujących o przyznanie środki jest w stanie je wywalczyć.

Kto może pomóc?

Warto skorzystać z pomocy z zawodowych pełnomocników. Już na samym początku proces administracyjny o wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów osób niepełnosprawnych przerasta możliwości opiekunów. Dzięki doświadczeniu i wiedzy prawnika i własnej duuuużej cierpliwości możesz zwiększyć swoje szanse na wypłatę niezbędnych środków do życia.

Trzeba jeszcze dodać, że o omawiane świadczenie mogą się starać wyłącznie osoby, które faktycznie zajmują się osobą niepełnosprawną i faktycznie sprawują kompleksową opiekę. Wszystkie inne przypadki nie spełniające wspomnianych wymagań zostaną odrzucone lub przyznane świadczenie zostanie, nawet po jakimś czasie, odebrane.

ks. Sławomir Bednarski

Przeczytaj również